03StasisDermatitis


previous picture | return to gallery

Stasis dermatitis


03stasisdermatitis.jpg

previous picture | return to gallery