Traditional Primer Texts_Sanzi jing/Traditional Chinese Characters. Text version

三字經
Sanzi jing (Big5)
 
 
人之初,性本善。
ren zhi chu xing ben shan
 
性相近,習相遠。
xing xiang jin xi xiang yuan
 
苟不教,性乃遷。
gou bu jiao xing nai qian
 
教之道,貴以專。
jiao zhi dao gui yi zhuan
 
昔孟母,擇鄰處。
xi meng mu ze lin chu
 
子不學,斷機 杼。
zi bu xue duan ji zhu
 
竇燕山,有義方,
dou yan shan you yi fang
 
教五子,名俱揚。
jiao wu zi ming ju yang
 
養不教,父之過﹔
yang bu jiao fu zhi guo
 
教不嚴,師之惰。
jiao bu yan shi zhi duo
 
子不學,非所宜,
zi bu xue fei suo yi
 
幼不學,老何為?
you bu xue lao he wei
 
玉不琢,不成器﹔
yu bu zuo bu cheng qi
 
人不教,不知義。
ren bu jiao bu zhi yi
 
為人子,方少時,
wei ren zi fang shao shi
 
親師友,習禮儀。
qing shi you xi li yi
 
香九齡,能溫席﹔
xiang jiu ling neng wen xi
 
孝于親,所當執。
xiao yu qing suo dang zhi
 
融四歲,能讓梨﹔
rong si sui neng rang li
 
弟于長,宜先知。
di yu zhang yi xian zhi
 
首孝悌,次見聞。
shou xiao ti ci jian wen
 
知某數,識某文。
zhi mou shu shi mo wen
 
-而十,十而百,
yi er shi shi er bai
 
百而千,千而萬。
bai er qian qian er wan
 
三才者:天地人。
san cai zhe tian di ren
 
三光者:日月星。
san guang zhe ri yue xing
 
三綱者:君臣義。
san gang zhe jun chen yi
 
父子親,夫婦順。
fu zi qing fu fu shun
 
曰春夏,曰秋冬,
yue chun xia yue qiu dong
 
此四時,運不窮。
ci si shi yun bu qiong
 
曰南北,曰西東,
yue nan bei yue xi dong
 
此四方,應乎中。
ci si fang ying hu zhong
 
曰水火,木金土,
yue shui huo mu jin tu
 
此五行,本乎數。
ci wu xing ben hu shu
 
曰仁義,禮智信,
yue ren yi li zhi xin
 
此五常,不容紊。
ci wu chang bu rong wen
 
稻梁菽,麥黍稷,
dao liang shu mai shu ji
 
此六谷,人所食。
ci liu gu ren suo shi