Proverbs/Table of Contents in Simplified Chinese Characters (GB)

 
   
  
  
 
 
一。 政情 (附 “法律官吏将士”)
1. zheng qing (fu fa lu guan li jiang shi)
 
二。 社会 (附 “阶级贫富贵贱”)
2. she hui (fu jie ji pin fu gui jian)
 
三。 家庭
3. jia ting
 
四。 婚姻
4. hun yin
 
五。 亲邻
5. qin lin
 
六。 心理 (附 “性情”)
6. xin li (fu xing qing)
 
七。 形相 (附 “状貌态度”)
7. xing xiang (fu zhuang mao tai du)
 
八。 才智 (附 “愚蠢”)
8. cai zhi (fu yu chun)
 
九。 生活
9. sheng huo
 
十。 经济
10. jing ji
 
一一。卫生
11. wei sheng
 
一二。教育
12. jiao yu
 
一三。修身
13. xiu shen
 
一四。人格 (附 “流品”)
14. ren ge (fu liu pin)
 
一五。处世
15. chu shi
 
一六。服务 (附 “勤劳懒惰”)
16. fu wu (fu qin lao lan duo)
 
一七。交际 (附 “互助”)
17. jiao ji (fu hu zhu)
 
一八。买卖
18. mai mai
 
一九。交涉 (附 “纠纷争斗契约”)
19. jiao she (fu jiu fen zheng dou qie yue)
 
二○。虚伪 (附 “变幻秘密”)
20. xu wei (fu bian huan mi mi)
 
二一。命运 (附“生死祸福迷信”)
21. ming yun (fu sheng si huo fu mi xin)
 
二二。警戒 (附 “暗示“)
22. jing jie (fu an shi)
 
二三。引喻
23. yin yu