Proverbs/Table of Contents in Traditional Chinese Characters (Big5)

 
   
  
 
  
 
一。 政情 (附「法律官吏將士」)
1. zheng qing (fu fa lu guan li jiang shi)
 
二。 社會 (附「階級貧富貴賤」)
2. she hui (fu jie ji pin fu gui jian)
 
三。 家庭
3. jia ting
 
四。 婚姻
4. hun yin
 
五。 親鄰
5. qin lin
 
六。 心理 (附「性情」)
6. xin li (fu xing qing)
 
七。 形相(附「狀貌態度」)
7. xing xiang (fu zhuang mao tai du)
 
八。 才智(附「愚蠢」)
8. cai zhi (fu yu chun)
 
九。 生活
9. sheng huo
 
十。 經濟
10. jing ji
 
十一。 衛生
11. wei sheng
 
十二。 教育
12. jiao yu
 
十三。 修身
13. xiu shen
 
一四。 人格 (附「流品」)
14. ren ge (fu liu pin)
 
十五。 處世
15. chu shi
 
十六。 服務 (附「勤勞懶惰」)
16. fu wu (fu qin lao lan duo)
 
十七。 交際 (附「互助」)
17. jiao ji (fu hu zhu)
 
十八。 買賣
18. mai mai
 
十九。 交涉(附「糾紛爭鬥契約」)
19. jiao she (fu jiu fen zheng dou qie yue)
 
二十。 虛偽(附「變幻秘密」)
20. xu wei (fu bian huan mi mi)
 
二一。 命運(附「生死禍福迷信」)
21. ming yun (fu sheng si huo fu mi xin)
 
二二。 警戒(附「暗示」)
22. jing jie (fu an shi)
 
二三。 引喻
23. yin yu