ABDOMEN
             
  VASCULATURE - Angiograms      
             
    Abdominal aortogram: AP view    
Abdominal aortagram: lateral view
Arteriogram: Celiac trunk
    CTA: Axial renal arteries      
    Arteriogram: Superior mesenteric artery      
    CTA: Coronal superior mesenteric artery      
    Venogram: Portal vein      
    Arteriogram: Inferior mesenteric artery      
             
             
             
             
             
             
             

References:
|